Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łazach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020
wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łazach
oraz Rodzicom składam najserdeczniejsze podziękowania
za całoroczną współpracę i życzę,
by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.
Kochanym Wychowankom przedszkola i Uczniom
życzę bezpiecznych oraz słonecznych wakacji,
interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń,
uśmiechu na co dzień
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
Dyrektor Edyta Kosek

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
W piątek, 26 czerwca, oficjalnie skończył się rok szkolny. Pierwszy taki w historii.  Ze względu na ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych w związku z Covid-19, nie było uroczystego apelu podsumowującego rok szkolny 2019/20, a jedynie rozdanie świadectw i nagród (w reżimie sanitarnym). 
Pożegnanie ósmoklasistów
Tradycją naszej szkoły jest uroczyste pożegnanie klasy VIII przez uczniów klasy rocznikowo niższej. Tak też było i w tym roku, tylko w innej formie. Uczniowie klasy siódmej i ósmej nagrali wspólny filmik, gdzie siódmoklasiści pożegnali swoich kolegów, a ósmoklasiści natomiast złożyli życzenia. Zapraszamy do obejrzenia filmu.
Uczniom i nauczycielom życzymy bezpiecznych wakacji oraz solidnego odpoczynku!Drodzy Rodzice i Uczniowie
Mając na uwadze wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z pandemią COVID – 19, organizacja odbioru świadectw w tym roku szkolnym będzie przebiegała według ustalonych procedur.
Drodzy Rodzice i Uczniowie klasy VIII
Mając na uwadze, wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w czasie pandemii COVID – 19 z dnia 4 czerwca 2020 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łazach została wprowadzona WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 dotycząca egzaminu ósmoklasisty. - PROCEDURA
Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z procedurą i bezwzględne jej przestrzeganie przez zdających w trakcie egzaminu zewnętrznego.
Z poważaniem Edyta Kosek

Ważne! Komunikat w sprawie terminów i organizacji zwrotów podręczników do biblioteki.
 Organizacja pracy szkolnej biblioteki
Od 19 czerwca biblioteka szkolna rozpoczyna przyjmowanie zwrotów podręczników oraz indywidualnie wypożyczonych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami uczniowie lub ich rodzice/ rodzeństwo przychodzą do szkoły wg. wyznaczonych godzin zgodnie z załączonym harmonogramem. HARMONOGRAM
Przygotowując podręczniki do zwrotu należy :
• zdjąć okładki (poza tymi, które zostały przyklejone), • usunąć zapisane ołówkiem notatki oraz własne kartki, • skleić rozdarcia
Uczniowie dokonujący zwrotu podręczników :
-pakują podręczniki w trwałe reklamówki, do zapakowanych podręczników dołączają kartkę z imieniem, nazwiskiem, klasą,
-wchodzą do szkoły pojedynczo wg. podanego harmonogramu, potwierdzają zwrot podręczników własnym długopisem.
Za zgubione lub zniszczone podręczniki rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odkupienia podręcznika lub dokonania wpłaty na konto (nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu podręczników po 23.06, wówczas w razie braków lub zniszczenia podręcznika/ów zostanie wysłana informacja do rodzica). Do reklamówki z podręcznikami proszę nie wkładać religii oraz ćwiczeń.
Zwrot wypożyczonych książek do biblioteki (poza podręcznikami)
-uczniowie pakują książkę, (książki) do foliowego worka wraz z kartką zawierającą: imię i nazwisko oraz klasę.
-przynoszą książki do szkoły wraz z podręcznikami, ale zapakowane osobno! 

Drodzy Rodzice i uczniowie, 
w zakładce Podręczniki można zapoznać się z podręcznikami i materiałami ćwiczeniowymi na rok szkolny 2020/2021.
Drodzy Rodzice
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69 ze zm.) informuję, że w dniach od 08.06.2020 do 30.06.2020 r. zostają zawieszone zajęcia w Publicznym Przedszkolu w Łazach, a w dniach od 08.06.2020 do 26.06.2020 zostają zawieszone zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łazach. Decyzja o zawieszeniu zajęć została podjęta za zgodą organu prowadzącego.
dyrektor Zespołu


Drodzy Rodzice i Uczniowie
Informuję, iż 8 czerwca zostaną do Państwa przesłane proponowane oceny na koniec roku z przedmiotów i zachowania. Bardzo proszę o zapoznanie się z przesłanymi przez wychowawców informacjami.
W czerwcu uczniowie będą mieli kilka dni wolnych od zajęć dydaktycznych, a mianowicie:
- 11 czerwca Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych;
- 12 czerwca – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych, wynikający z zatwierdzonego „Kalendarza szkolnego”;
- od 16 czerwca do 18 czerwca – egzamin zewnętrzny uczniów klasy 8; dla pozostałych uczniów dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych.
Rada klasyfikacyjna odbędzie się 19 czerwca, a zakończenie roku szkolnego 26 czerwca (forma zakończenia roku szkolnego pozostaje jeszcze do ustalenia, gdyż wytyczne od GIS, MZ i MEN ciągle ulegają zmianie).
Z wyrazami szacunku Edyta Kosek

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – WYTYCZNE!
Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Środki bezpieczeństwa osobistego
1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
5. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.


Kolejność działań w związku z konsultacjami dla uczniów klasy 4 -7

1. Proszę przeczytać komunikat dyrektora nt. konsultacji ze strony szkoły (dotyczący konsultacji dla uczniów klasy 8): proszę przeczytać Wewnętrzne Procedury konsultacji - warunki organizacji i zasady bezpieczeństwa sanitarnego.
2. Proszę zgłosić ucznia do nauczyciela na konsultację, poprzez email dziecka na GSuite do piątku 29 maja do godz.12.00.
3. Proszę zapoznać się z harmonogramem, który opracują nauczyciele i będzie dostępny na stronie szkoły w poniedziałek.
4. Po zapoznaniu się z harmonogramem, zgodnie z podanymi tam godzinami, proszę wydrukować i uzupełnić załączniki nr 2 i 3 z Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa.
5. Uczeń zgłasza się do szkoły z materiałami na konsultacje i z uzupełnionymi załącznikami nr 2 i 3.
6. Brak dokumentacji (zał. nr 2 i 3) uniemożliwia udział ucznia w konsultacjach.
Konsultacje nie są obowiązkowe dla uczniów. Udział w konsultacjach nie zwalnia ucznia z obowiązku uczestniczenia w zdalnych lekcjach.
Dzieci przychodzą na konsultacje w maseczkach i rękawiczkach oraz pamiętają o zabraniu obuwia zamiennego i pozostawieniu okrycia wierzchniego w szatni.
                                                                                                             Z poważaniem Edyta Kosek

Drodzy Rodzice
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69 ze zm.) informuję, że w dniach od 25.05.2020 r. do 07.06.2020 r. zostają zawieszone zajęcia w Publicznym Przedszkolu w Łazach oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łazach.
Decyzja o zawieszeniu zajęć została podjęta za zgodą organu prowadzącego.
                                                                                                                             dyrektor Zespołu

Informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Zajęcia rewalidacyjne
Od 18 maja br. do 7 czerwca br. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych w naszej szkole, której działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Zainteresowani rodzice dzieci/uczniów
z orzeczeniem o niepełnosprawności są zobowiązani do zapoznania się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa oraz wypełnienia załączników i przekazania ich do szkoły osobiście (można je przynieść w pierwszym dniu zajęć specjalistycznych) lub drogą elektroniczną.
Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa: str1.,str.2,str.3, , załączniki                                                     Edyta Kosek-dyrektor Zespołu

Drodzy Rodzice Uczniowie klasy VIII
Od 25 maja br. do 7 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej z przedmiotów egzaminacyjnych.
Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych poinformują w jakich dniach i godzinach odbywać się będą konsultacje w szkole.
Prosimy, szczególnie uczniów, o zapoznanie się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa i załącznikami, w celu zorganizowania 
konsultacji bezpiecznych, zgodnych z reżimem sanitarnym. Rodzice zainteresowanych uczniów są zobowiązani do wypełnienia załączników
i przekazania ich do szkoły osobiście (może je przynieść uczeń w pierwszym dniu konsultacji) lub drogą elektroniczną.
Wewnętrzna pocedura bezpieczeństwa: str.1, str.2    Załączniki                         Z wyrazami szacunku  Edyta Kosek - dyrektor Zespołu                                                                                                                       
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Maj w obiektywie”

Na konkurs napłynęło wiele ładnych prac. Wybór tych najlepszych był bardzo trudny. Jednak głosem większości zostały przyznane następujące miejsca:
Kategoria klas 1 – 4
I miejsce zajęła praca uczennicy klasy 2 Mai Rzepy
II miejsce zajęła praca uczennicy klasy 3 Nadii Filipek
III miejsce zajęła praca ucznia klasy 4 Patryka Grabarza
Wyróżniono prace uczniów :
Dominika Biela klasa 1, Ani Adamskiej klasa 1, Magdaleny Nalepy klasa 2, Jakuba Nawrockiego klasa 4, Oliwiera Rysaka klasa 1
Kategoria klas 5 – 8
I miejsce zajęła praca uczennicy klasy 5 Zofii Klimek
II miejsce zajęła praca ucznia klasy 6 Sebastiana Rynducha
III miejsce zajęła praca uczennicy klasy 7 Julii Pączek oraz ucznia klasy 6 Sebastiana Rynducha
Wyróżniono prace uczniów:
Amelii Kaczmarczyk z klasy 7, Kornela Gurgul z klasy 7, Wiktora Dziedzica z klasy 7, Wiktorii Adamskiej z klasy 5, Zofii Klimek z klasy 5, Zofii Bożyńskiej z klasy 5

Zwycięzcom gratulujemy !!!
Za udział w konkursie dziękujemy.
Organizator będzie uzgadniał indywidualnie formę przekazania dyplomów i nagród ze zwycięzcami. Wszyscy uczestnicy mają od pani A. Filipek lody w dniu powrotu do szkoły.


100 rocznica urodzin Św. Jana Pawła II
Nazywał się Karol Wojtyła. Dla przyjaciół Lolek. Urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, miasteczku położonym ok. 50 km od Krakowa. Jego ojciec – Karol senior – był żołnierzem (porucznikiem). Pracował jako urzędnik wojskowy, choć jego wyuczony zawód to krawiec. Matka – Emilia z domu Kaczorowska – zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Karol miał o 14 lat starszego brata – Edmunda. Miał też siostrę, Olgę, która zmarła niedługo po urodzeniu. Został ochrzczony 19 czerwca 1920 r. w pobliskim kościele pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, z którym będzie mocno związany już do końca swojego pobytu w Wadowicach. Na chrzcie nadano mu imiona Karol Józef. „I tak to się zaczęło”
My uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II pragniemy oddać hołd naszemu patronowi w sposób jaki potrafimy. Nasze dziecięce serca przelaliśmy na kartki papieru. Wykonaliśmy prace ilustrujące jego postać oraz jego naukę.  

Konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi pt. "Coś z niczego, a dla Ziemi pożytecznego.
 Moja Ekologiczna zabawka" Galeria
W młodszej oraz starszej grupie przedszkolnej został przeprowadzony w formie zdalnej, konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi pt. "Coś z niczego, a dla Ziemi pożytecznego. Moja Ekologiczna zabawka". Zadaniem przedszkolaków było stworzenie, nazwanie i zrobienie zdjęcia z pomocą rodziców ekologicznej zabawki wykorzystując materiały wtórne, następnie przesłanie zdjęcia organizatorowi konkursu Pani Magdalenie Grabowskiej. Powołana komisja wybrała najpiękniejsze prace i tak laureatami konkursu zostali:
I miejsce Hania Klimek (zerówka) za pracę pt. "Sawanna"
II miejsce Kamilka i Bartosz Kuś (przedszkolaki) za pracę "Ośmiornica Krysia"
III miejsce Piotruś i Wojtuś Longa (przedszkolaki) za pracę "EKOlejka"
Serdecznie gratulujemy zwycięstwa!! Pozostałym uczestnikom konkursu dziękujemy za udział. Dyplomy zostały przesłane pocztą e-mail do rodziców. Dyplom za pierwsze miejsce już znalazł swoje miejsce w pokoju Hani. Bardzo dziękujemy za zdjęcie:) Magdalena Grabowska
Tygodniowy
Przedszkole   Przedszkole - j.ang
Klasa 1  Klasa2  Klasa 3
Klasa 3 - zaj. rozwijające logiczne ...
Klasa 3 - zaj. rozwijajace umiejętności ..
Religia
Przeszkole młodsi, starsi
Klasa I     Klasa II   Klasa III    Klasa IV
Język polski
Język angielski
Klasa 0  Klasa I  Klasa II  Klasa III
Klasa IV  Klasa V  Klasa VI
Klasa VII  Klasa VIII
Język niemiecki
Klasa VII  Klasa VIII
Plastyka

Zakres Treści
22 -26.06.20

Historia
WOS
Przyroda
Geografia
Klasa VI  Klasa VII
Biologia

Chemia
Muzyka
Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII
Nauczania

Fizyka
Klasa VII        Klasa VIII
Matematyka
Informatyka
Technika
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
EDB
WDŻ
Tygodniowy
Klasa 0
Przedszkole Przedszkole - j.ang
Klasa 1   Klasa2  Klasa 3

Religia
Przeszkole młodsi, starsi
Język polski
Język angielski
Klasa 0 Klasa I Klasa II Klasa III
Klasa IV Klasa V Klasa VI
Klasa VII Klasa VIII
Język niemiecki
Klasa VII Klasa VIII
Plastyka

Zakres Treści
15 -19.06.20

Historia
WOS
Przyroda
Geografia
Klasa VI  Klasa VII
Biologia
Chemia
Muzyka
Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII
Nauczania

Fizyka
Matematyka
Informatyka
Technika
-
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
EDB
Klasa VIII
WDŻ
Klasa IV  Klasa VI 
W linku znajdują się dokumenty:
  •  „Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19”.  - WSO
  • Aneks do Przedmiotowego Systemu Oceniania - PSO


Użyczenie sprzętu dla ucznia
Szanowni Państwo
W związku z wprowadzeniem przez MEN od dnia 25 marca kształcenia na odległość Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łazach użycza od 25 marca 2020r. do bezpłatnego korzystania uczniom laptopy. Szczegóły i zasady realizacji użyczeń opisuje regulamin. Osoby chętne do skorzystania z możliwości użyczenia laptopa proszone są o przesłanie wniosku na adres e-mail szkoły: psplazy@op.pl 
 O kolejności użyczeń decyduje kolejność wniosków. Ilość sprzętu ograniczona.                                                                                                                                    
Regulamin str.1. str.2, str.3   Wniosek o użyczenie laptopa dla ucznia                          Z wyrazami szacunku - Edyta Kosek


Zdalne nauczanie - porady dla rodziców, pomoc psychologa

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją nasza Pani psycholog Aneta Kułak opracowała dla Państwa dwa materiały:
- " Informacja do rodziców. Jak wspierać i
motywować dzieci do nauki poza szkołą";
- "Zasady bezpiecznego korzystania z internetu".
Znajdą w nich Państwo rzetelne informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w sieci i pozytywnej motywacji swoich pociech do nauki.
Dyrektor Edyta Kosek
Zasady korzystania z Internetu
Jak motywować i wspierać
Drodzy uczniowie i rodzice! Jeśli w tym trudnym dla nas wszystkich czasie potrzebujecie wsparcia, rozmowy, zapraszamy do kontaktu zdalnego z psychologiem szkolnym:
wtorek: 9.00 – 12.00
tel: 534 597 401
e-mail: psycholog.kulak@gmail.com
iInformacja dla rodziców/opiekunów oraz uczniów w zakresie profilaktyki zdrowotnej
W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, że:
1. nie należy przysyłać do szkoły dzieci chorych i przeziębionych;
2. jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy poinformować Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bochni (tel.14 612-39-47) lub w Brzesku (tel. 14 66 307 43) oraz udać się do szpitala;
3. jeśli dziecko nie maiło kontaktu z osoba chorą, nie należy mieć powodów do obaw;
4. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły rodzice dziecka do 8 roku życia otrzymują zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).
Infolinia Ministerstwa Zdrowia (całodobowa) tel. 800 1905 90

 Ponadto mając na uwadze, że zachowanie higieny rąk jest najprostszą i jedną z najbardziej skutecznych metod zapobiegania zakażeniom, zwracamy się z prośbą o częste i prawidłowe mycie rąk 
Więcej informacji m. in.: https://gis.gov.pl/  
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - więcej informacji:  https://www.zus.pl/Kiermasz walentynkowy
Dnia 14 lutego został zorganizowany kiermasz walentynkowy. Na stoisku wystawione były pocztówki walentynkowe, lizaki, balony oraz babeczki. O wszystko zadbali wolontariusze naszej szkoły. Dochód z kiermaszu został przeznaczony na zakup lektur do biblioteki szkolnej oraz na książki, które wolontariusze będą czytać naszym przedszkolakom.  Galeria   M. Staszczyk

Dyskoteka walentynkowa
Walentynki to dobra okazja do świętowania. Dlatego 14 lutego 2020 r. w naszej szkole Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową oraz dyskotekę. Na dyskotece wszyscy doskonale się bawili tańcząc w rytm ulubionej muzyki. Podczas zabawy nie zabrakło różnych atrakcji m.in. wyboru króla i królowej balu oraz worka z ubraniami. Dyskoteka trwała do godz. 20.00 po czym jej uczestnicy zmęczeni ale zadowoleni udali się do domów. Galeria      MStaszczyk

Walentynki u Misiaków
Dnia 14 lutego w grupie Misiów obchodziliśmy Dzień Miłości czyli WALENTYNKI. Do przedszkola zawitały dzieci ubrane w kolorze miłości czyli na czerwono, dzięki czemu podkreślili obchodzone w tym dniu święto. Dzieci wzięły udział w różnych zabawach związanych z walentynkami, wykleiły piękne duże serce pracując w grupie oraz wspólnie upiekliśmy i udekorowaliśmy walentynkowe muffiny. Było pysznie. Galeria  M. Grabowska

Muzykalnie u Misiaków
Na zakończenie tygodnia muzycznego w młodszej grupie przedszkolaków, mieliśmy okazję gościć dwoje uczniów z naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, którzy zaprezentowali swoje umiejętności gry na instrumentach. Mianowicie byli to: Kornel Gurgul z kl. VII, który przedstawił przedszkolakom swój instrument jakim jest akordeon. Opowiedział swoją przygodę z tym instrumentem oraz zaprezentował kilka utworów. Drugim gościem była jego siostra Nikola Gurgul, uczennica klasy VI, która zagrała dzieciom na oboju m.in. takie utwory jak "Panie Janie" czy piosenke z filmu "Titanic". Przedszkolakom bardzo się podobało.  Galeria    M.Grabowska
Bal karnawałowy
17 stycznia dzieci z klas młodszych bawiły się na balu karnawałowym. Tuż przed rozpoczęciem zabawy uczniowie przebrani w przeróżne, bardzo oryginalne stroje pozowali do profesjonalnej sesji zdjęciowej. W tańcach i harcach brali udział wszyscy, bez wyjątku. Na balu nie mogło zabraknąć również konkursów. Rodzice oczywiście zadbali o uzupełnienie utraconych kalorii.
Galeria      J.Byrka-Dziedzic

Dzień Kubusia Puchatka
18 stycznia to Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka, misia którego kochają miliony dzieci na całym świecie. My ten dzień świętowaliśmy w naszym przedszkolu 24 stycznia. Wtedy to każdy przedszkolak z grupy Misie pojawił się w przedszkolu, w przebraniu, za jednego z bohaterów bajki o przygodach Kubusia Puchatka. "Już pora wstać, wyruszyć z domu, przyjaciela spotkać znów. Miły, puchaty, okrągły, bo to mój jest... Kubuś Puchatek, Kubuś...", słowami tej piosenki zaczęliśmy wspólną zabawę. Dzieci wyruszyły na przygodę do Stumilowego Lasu. Przypomnieliśmy sobie wszystkich bohaterów bajki. Następnie urządziliśmy sobie puchatkowe zabawy m.in. dzieci miały okazję zakraść się po śladach misia do ula, aby posmakować pysznego miodku, największego przysmaku Kubusia Puchatka. Na zakończenie wspólnego świętowania każdy przedszkolak zrobił swojego balonowego bohatera z bajki.  Galeria  M. Grabowska

Bal Karnawałowy Przedszkolaków
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. Jak co roku przy okazji obchodów Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki bawiły się na balu karnawałowym wraz ze swoimi babciami i dziadkami. Wszystkie dzieci miały piękne kostiumy, bawiły się przy dźwiękach muzyki. Nie brakowało wspólnych zabaw, konkursów oraz animacji. Na zakończenie balu oczywiście wybrano króla i ķrólową. Wyjątkowo w tym roku król miał aż 2 wspaniałe królowe:) Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową. Galeria    M. Grabowska
Jasełka i wigilia szkolna
"Świeć gwiazdeczko mała świeć..." Przy dźwiękach tej, jak i innych pastorałek i kolęd-młodzi aktorzy z przedszkola, zerówki oraz pierwszej klasy w przepiękny sposób wprowadzili gości, uczniów, nauczycieli i pracowników naszego Zespołu, zgromadzonych na wspólnej wigilii w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia... Tradycyjne, pełne uroku jasełka zostały przygotowane przez panie: Barbarę Maciejowską i Joannę Drabik, przy współudziale pań: Magdaleny Grabowskiej, Bernadety Skotnickiej, Małgorzaty Płanety oraz Małgorzaty Płatek. Pani Anna Filipek zadbała o walor artystyczny przedstawienia, przygotowując piękny wystrój, natomiast pan Paweł Lekki o stronę wokalno-instrumentalną, która "chwyciła za serce" zgromadzoną publiczność. I kolędowaliśmy, kolędowaliśmy...   Galeria       M. Płatek

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu
16 stycznia w naszym przedszkolu, jak co roku została zorganizowana uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci zaprosiły do naszego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego swoje kochane babcie i dziadków. Wszystkich przybyłych gości powitała Pani Dyrektor. Przedszkolaki pod okiem pań wychowawczyń przygotowały specjalny program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz tańczyły dla swoich babć i dziadków. To był wyjątkowy występ, który wywołał na ich twarzach uśmiech oraz wzruszenie. Dziadkowie i babcie pękali z dumy ze swoich wnucząt. Po części oficjalnej przedszkolaki wręczyły prezenty i złożyły życzenia, następnie goście i dzieci zostali zaproszeni na słodki poczęstunek zorganizowany przez rodziców. Szczęśliwe, rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazują, jak ważne są takie spotkania i wspólne chwile z wnukami. Galeria    M.Grabowska
Grudniowe konkursy plastyczne
Miesiąc grudzień upłynął w naszej szkole na udziale jej uczniów w dwóch konkursach plastycznych. Dla klas młodszych konkurs przebiegał pod hasłem „Mikołaj w moich oczach” natomiast dla kolegów z klas starszych „Bombka choinkowa”. Laureatami wśród uczniów klas I-III zostali: I miejsce Nadia Filipek z kl. 3, II miejsce Amelia Goc również z klasy 3, III miejsce Ania Adamska z kl. 1. Wyróżnione zostały również prace uczennic z klasy 2 Anny Rzepy i Magdaleny Nalepy.
Wśród laureatów drugiego konkursu wymienić należy następujące osoby; I miejsce Angelika Janik kl. 7, II miejsce Kamil Hejmo z kl. 6, III miejsce przypadło w udziale uczniowi kl.7 Wiktorowi Dziedzicowi. Były również wyróżnienia a otrzymali je: Anna Hejmo kl. 4, Hubert Wągroda kl. 7, Amelia Kaczmarczyk kl. 7, Maja Kowalczyk kl.5, Zofia Klimek kl. 5, Wiktoria Adamska kl. 5. Ilość wyróżnień dowodzi bardzo wysokiego poziomu prac, co bardzo cieszy organizatora konkursu i dyrekcję. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Konkursy zorganizował nauczyciel plastyki mgr A. Filipek. Zwycięzcom gratulujemy.  Galeria  A. Filipek

Wigilie klasowe
Zgodnie z tradycją naszej szkoły przed świętami Bożego Narodzenia spotykamy się na klasowych wigiliach. I tak było w tym roku, 19 grudnia. W każdej klasie – od 0 do VIII był wspólny opłatek, życzenia, śpiewanie kolęd oraz smaczne potrawy przygotowane przez uczniów i ich rodziców oraz wychowawców. Uczniowie sami dekorowali i nakrywali stoły, dbali o wydanie ciepłego barszczyku i pasztecików. Tak wspólnie spędzony czas to były chwile pełne radości, wzruszeń i dobrych życzeń.  Galeria   M. Staszczyk

Świąteczny Dar Serca
W dniach 18.11-18.12.2019 roku z udziałem Szkolnego Klubu Wolontariatu została przeprowadzona akcja charytatywna "Świąteczny Dar Serca". Celem akcji była zbiórka potrzebnych rzeczy dla bliźniaczek - Ali i Hani. Dziewczynki urodziły się jako wcześniaki. Przedwczesny poród spowodował, że muszą borykać się z wieloma problemami zdrowotnymi. Ala i Hania wymagają specjalistycznego leczenia oraz wielu godzin mozolnej pracy ze specjalistami. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich o wielkich sercach, w ciągu całego miesiąca udało nam się uzbierać dużą ilość artykułów higienicznych, artykułów spożywczych, odzieży oraz zabawek.
Wszystkim z całego serca bardzo dziękujemy za zaangażowanie się w akcję oraz okazaną pomoc i życzliwość.
„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi...” /Jan Paweł II
Galeria              J.Drabik

Zajęcia przedświąteczne na świetlicy
Cały grudzień na świetlicy kręcił się wokół tematu świąt Bożego Narodzenia. Wśród nich była praca plastyczna pod tytułem Święta rodzina. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że postanowiliśmy namalować obraz na płótnie o wymiarach 100 cm x 150 cm. Praca wymagała zgodnej współpracy i pomocy pana konserwatora. Praca została wykonana pod okiem nauczyciela plastyki -pani A. Filipek. Jesteśmy z siebie dumni.  Galeria  A. Filipek

Prelekcja o Nagrodach Nobla
Jak wiemy z pewnością wszyscy nasza rodaczka- Olga Tokarczuk została wyróżniona literacką Nagrodą Nobla.
Tak wielkie wyróżnienie nie może przejść niezauważone- zwłaszcza w szkole. Dlatego Pani Byrka z Panią Filipek zorganizowały w szkole krótką prelekcję na temat dotychczasowych polskich noblistów oraz tegorocznej laureatki. Najpierw w pokazie uczestniczyły klasy młodsze, a następnie pozostali uczniowie naszej szkoły. Lekcja była przeprowadzona w formie prezentacji multimedialnej oraz krótkiego wykładu połączonego z pogadanką. Na pamiątkę każdy otrzymał wizytówkę ze zdjęciem pisarki i cytatem jej słow. Galeria    J. Byrka - Dziedzic

Adwentowe schodki
Cały adwent dzieci młodsze z naszej szkoły starały się wykonywać dobre uczynki i zapisywać je na serduszkach. Wspomniane serduszka wrzucały do żłóbka, do którego tydzień po tygodniu schodził mały Jezusek. Co tydzień również ze żłóbka losowane były trzy serduszka a ich właściciele otrzymywali czekoladki. Ostatnie losowanie odbyło się 20 grudnia, bo tego dnia Pan Jezusek zszedł w naszej szkole na Ziemię . Był to dzień naszej szkolnej wigilii i ostatniego spotkania w mijającym roku. Do zobaczenia w 2020 roku.  Galeria  A Filipek

Wigilia przedszkolna
Dnia 18 grudnia grupa Misie obchodziła wspólną Wigilię. W tym dniu wszyscy zasiedliśmy wspólnie do wigilijnego stołu. Gościliśmy Panią Dyrektor, która złożyła życzenia świąteczne wszystkim przedszkolakom. Zgodnie z tradycją połamaliśmy się opłatkiem, zjedliśmy wigilijny obiad oraz wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy. Takie chwile są wyjątkowe oraz magiczne gdyż niosą ze sobą radość, wprowadzają świąteczny nastrój i integrują dzieci. Galeria   M. Grabowska
Projekt „Czytam z klasą” – część 1
Klasa II i III właśnie zakończyły I moduł projektu edukacyjnego „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”. Lekturą realizowaną w tym module była baśń H.Ch. Andersena „Dziewczynka , która podeptała chleb”. Po wykonaniu wielu programowych zadań, możemy się pochwalić certyfikatem. Przed nami jeszcze dwa moduły. Galeria  t   J.B. Dziedzic

Mikołajki w kinie
W polskim kalendarzu zapisany jest dzień, który niesie wiele radości, zabawy i upominków – to dzień 6 grudnia tzw. Mikołajki. Tradycją naszej szkoły stało się organizowanie spotkań z Mikołajem dla uczniów młodszych klas. Natomiast „starszaki” organizują sobie mikołajki w inny sposób – w tym roku, 11 grudnia, wszyscy wybrali się do kina „Planeta” w Brzesku, gdzie obejrzeli film „1800 gram”. Wyjazd do kina był bardzo udany, dlatego wszyscy zakończyli go w świątecznym nastroju i w dobrych humorach. Galeria   M.Staszczyk

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
W okresie przedświątecznym uczniowie klas od 1 do 3 brali udział w warsztatach rękodzieła artystycznego pt.” Świąteczne stroiki”. Wykorzystując materiał przyrodniczy, skrawki materiałów, rolki po papierze toaletowym i różne ozdoby dzieci wykonały stroiki dla rodziców i szopki bożonarodzeniowe do klas. Zabawy było co niemiara, ale efekty zachwycające.   Galeria    A. Filipek

Spotkanie z Mikołajm
Dnia 6 grudnia do przedszkola, do grzecznych przedszkolaków przybył Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Wszystkie dzieci z tej okazji wyglądały pięknie i elegancko. Spotkanie z Mikołajem rozpoczęło się od występu dzieci, które powitały go piosenką. Następnie Mikołaj rozdał prezenty wszystkim przedszkolakom, nawet Panie były bardzo grzeczne i otrzymały upominek od Mikołaja:) Dzieci miały okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z prawdziwym Świętym Mikołajem. Dziękujemy Mikołaju i zapraszamy za rok, będziemy na Ciebie czekać!!   Galeria    M. Grabowska
Mikołajki w klasa I - III
6 grudnia klasy I-III wraz z zerówką wybrały się na wycieczkę do Tarnowa. Atrakcji było wiele, jak na 6 grudnia przystało.
Najpierw obejrzeliśmy wyjątkowy spektakl teatralny pt. „Król Maciuś I”, w którym główną rolę grał nasz kolega – Dominik Jeziorek. Po sesji zdjęciowej z aktorem udaliśmy się na małe „co nieco” do McDonalda.
Kolejnym punktem wycieczki były harce w Promiennym Zamku (w końcu trzeba spalić kalorie )
A na koniec do wszystkich przyszedł święty Mikołaj z prezentami. Okazało się, że nawet panie były grzeczne ;) 
Galeria     J. Byrka - Dziedzic

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Uczniowie z naszej szkoły również o nim nie zapomnieli. Tego dnia na korytarzu szkolnym pojawił się plakat, na którym każdy uczeń, nauczyciel czy rodzic mógł wpisać z czym kojarzy się mu wolontariat. Plakat szybko wypełnił się serduszkami i przemyśleniami. Na gazetce zostały umieszczone również informacje na temat idei wolontariatu, dodatkowo zostały podsumowane działania podjęte do tej pory przez Szkolny Klub Wolontariatu „Wrażliwe serducha” oraz wypisane podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w pomoc SKW. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy w ten sposób innych, aby pomagać osobom potrzebującym. Galeria MStaszczyk

Wizyta wolontariuszy w Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Borku
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w pomoc bezdomnym zwierzętom i wsparli Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Borku. Celem akcji było kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt, wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce żywności oraz poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku. Następnie 5 grudnia grupa przedstawicieli Szkolnego Klubu Wolontariatu pod opieką pań: M. Staszczyk i K.Okulickiej udali się z wizytą do schroniska . Szkolną delegację powitał pracownik schroniska, który opowiedział m.in. o funkcjonowaniu instytucji, o pracy w schronisku, o tym, jak należy witać się z psem oraz o tym, jakie są psie i kocie zwyczaje. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję. Galeria  M. Staszczyk

Andrzejki w przedszkolu
W naszym przedszkolu ,,Andrzejki" świętowaliśmy 29 listopada. W atmosferę tego wyjątkowego dnia wprowadziła nas krótka bajka przedstawiająca tradycje i zwyczaje andrzejkowe. Przedszkolaki z wielkim entuzjazmem uczestniczyły w proponowanych wróżbach, a wszystkie z nich przeplatane były tańcami przy muzyce oraz słodkim poczęstunkiem. Wspólne wróżenie było doskonałą okazją do tego, by zapoznać się z ludową tradycją andrzejkową, a także by dobrze się bawić. Był to dzień pełen czarów i magii, który przyniósł wiele radości i po raz kolejny był okazją do wspólnej, wesołej zabawy. GALERIA  B.Maciejowska

Akcja "Razem na Święta"
Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia skłania nas do podejmowania działań mających na celu udzielanie pomocy i wsparcia innym. Nasza szkoła corocznie realizuje treści wychowawcze takie jak: uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi i angażowanie się w akcje społeczne „dla dobra innych” oraz uczy empatii i życzliwości. Dlatego w tym roku szkolnym przyłączyliśmy się też do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”.
Tuż przed świętami zorganizowaliśmy: • zbiórkę potrzebnych rzeczy dla bliźniaczek Ani i Hani, • zbiórkę ozdób świątecznych dla dzieci ze szpitala onkologicznego, • zbiórkę darów dla schroniska w Borku, • kiermasz na rzecz Mateuszka. Tradycją naszej szkoły są też własnoręcznie wykonywane upominki świąteczne, które przekazujemy emerytowanym nauczycielom i pracownikom szkoły. 

Charytatywny Kiermasz Andrzejkowy na rzecz Mateuszka
W dniach 28 – 29 listopada 2019 w szkole odbył się Charytatywny Kiermasz Andrzejkowy na rzecz Mateuszka Paproty z Lipnicy Górnej, zorganizowany przez Szkolny Klub Wolontariatu pod nadzorem opiekuna Pani M. Staszczyk.
Podczas kiermaszu sprzedawane były ciasta oraz wypieki przygotowane przez wolontariuszy naszej szkoły, napoje oraz słodkości oraz gadżety dyskotekowo – andrzejkowe. Dziękujemy serdecznie nauczycielom, którzy wsparli naszą akcję, rodzicom – za okazanie wielkiego serca poprzez pomoc swoim dzieciakom przy wypiekach i zakupy na kiermaszu oraz uczniom, którzy chętnie uczestniczyli w kiermaszu. Wszystkie pieniążki zebrane podczas kiermaszu zostaną przekazane na rzecz 8 – letniego Mateuszka Paproty, na którego rodzice w tej chwili zbierają pieniądze na kosztowne badania genetyczne.   SKW   Galeria

Andrzejki klas I - III
Jak co roku i tym razem tradycji stało się zadość. Zwyczajowo już wróżby andrzejkowe przypadają w organizacji klasie III. Dzieciaki nie zawiodły - samodzielnie przygotowały całe mnóstwo andrzejkowych wróżb, by następnie powróżyć młodszym kolegom. Uwieńczeniem andrzejek była zabawa w przebraniach. Galeria    J. Byrka - Dziedzic

Rozstrzygnięcie Konkursu na nazwę Szkolnego Klubu Wolontariatu
W dniu 27 listopada 2019 roku został rozstrzygnięty konkurs na nazwę Szkolnego Klubu Wolontariatu. Na konkurs wpłynęło 30 nazw od uczniów z klas I-VIII. Członkowie SKW wytypowali pięć najlepszych nazw, które następnie omówiono i ostatecznie wybrano nazwę Szkolnego Klubu Wolontariatu „Wrażliwe serducha”, której autorką jest uczennica klasy III Magdalena Borowiec.
Madzia otrzymała dyplom i nagrodę niespodziankę. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za piękną nazwę. SKW
Spotkanie z ratownikie
28 listopada dzieci z młodszej grupy gościły ratownika medycznego - Pana Andrzeja Pawełka; prywatnie tatę Zosi. Spotkanie rozpoczęło się przybliżeniem dzieciom zadań ratownika medycznego i charakterystyki tego zawodu - Pan Pawełek wyjaśnił, na czym polega jego praca równocześnie ucząc, jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia życia. W trakcie prowadzonych zajęć przedszkolaki obserwowały, w jaki sposób należy prawidłowo wykonać opatrunek medyczny, a także dowiedziały się jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem. Dzieci miały również możliwość wykonania samodzielnego opatrunku oraz zmierzenia sobie nawzajem temperatury. Wizyta ratownika medycznego pozwoliła na utrwalenie numerów alarmowych służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia. Mamy nadzieję, że dzięki takim zajęciom dzieci będą miały większą świadomość w udzielaniu pierwszej pomocy. Galeria       B.Maciejowska  
                 Akcja charytatywna przedszkolaków na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
W naszym przedszkolu zorganizowana została akcja charytatywna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Borku. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci do aktywnego udziału w akcji. 21 listopada gościliśmy wolontariuszy ze schroniska, którym przekazaliśmy żywność, zabawki, koce i inne akcesoria. Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie był obojętny dzieciom naszego przedszkola. Dlatego dziękujemy serdecznie wszystkim przedszkolakom i rodzicom, za włączenie się w zorganizowaną akcję charytatywną.Mamy nadzieję, że takie działania rozbudzą w dzieciach wrażliwość i szacunek dla świata przyrody. Galeria       B.Maciejowska
Dzień Pluszowego Misia
Dnia 26 listopada grupa Misie świętowała jeden z ulubionych dni w roku, mianowicie "Dzień Pluszowego Misia". W tym dniu razem z przedszkolakami do przedszkola przybyły ulubione pluszowe Misie. Dzieci w tym dniu przypomniały sobie wszystkie znane z bajek słynne misie oraz bawiły się ze swoimi pluszowym ulubieńcem. Punktem kulminacyjnym tego dnia był gość specjalny- "Misiowa Mama", która przybyła do naszego przedszkola ze słodka niespodzianka dla dzieci oraz przeczytała bajkę o znanym Misiu Uszatku. Następnie piosenka "Pokochaj pluszowego misia" poderwała wszystkich do wspólnych tańców. My już wiemy, że każdy MIŚ to przyjaciel dziecka. "Misiowej Mamie"- prywatnie mamusi Szymusia i Alusia, ślicznie dziękujemy za odwiedziny!!  Galeria   M.Grabowska
Pierwszaki czytelnikami szkolnej biblioteki
13 listopada uczniowie klasy pierwszej stali się pełnoprawnymi czytelnikami szkolnej biblioteki. Pani B. Skotnicka zapoznała ich z regulaminem biblioteki, który uczniowie zobowiązali się przestrzegać. Na dowód tego złożyli stosowne podpisy, a w zamian otrzymali dyplomy i piękne książeczki do samodzielnego czytania. Następnie każdy mógł samodzielnie wybrać interesującą go pozycję książkową z bibliotecznej półki. Wierzymy, że pierwszaki będą systematycznie korzystać z zasobów szkolnej, i nie tylko, biblioteki. M.Płaneta   Galeria


Dzień kredki
22 listopada młodsza grupa przedszkolna świętowała „Dzień Kredki’. Po wysłuchaniu piosenki pt.: „Kolorowe kredki" dzieci szukały poszczególnych barw ukrytych w naszej sali. Kredki wykorzystaliśmy nie tylko do rysowania i kolorowania, ale również do zabaw matematycznych i ruchowych. Dzięki nim utrwaliliśmy nazwy kolorów, wystukiwaliśmy rytmy i układaliśmy wzory. W tym też dniu rozpoczęła się w naszym przedszkolu akcja ,,Kolorowe kredki - zbieramy i pomagamy", której celem jest niesienie pomocy dzieciom przebywającym w szpitalach oraz zbiórka pieniędzy z przetworzonych kredek na różne cele charytatywne. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji! GALERIA  B.Maciejowska

Noc detektywów w szkole
Popołudnie w piątek 8 listopada nie dla wszystkich był początkiem długiego weekendu. Klasy I, II i III bardzo kochają swoją szkołę  i postanowiły spędzić w niej noc. Oczywiście spędzenie nocy w szkole nie do końca oznaczało spanie w niej. Spania było niewiele- chłopcy „padli” ze zmęczenia o 3.15 nad ranem , dziewczynki nieco wcześniej, bo po 1.00. A co działo się do tego czasu??? Ano baaardzo wiele. !! Na początku było trochę zabaw z chustą animacyjną, potem „rozruchowa” gimnastyka. Częścią główną były podchody- w poszukiwaniu skarbu. Dzieci zostały podzielone na trzy grupy, każdej przydzielono „ducha”- przewodnika, który jednak nie mógł pomagać w rozwiązywaniu łamigłówek. Przewodnikami były Pani Filipek, Pani Byrka-Dziedzic i dwaj uczniowie- ochotnicy: Wiktor Dziedzic i Mateusz Piwowarski. Aby zdobyć skarb ukryty w śpiworach, grupy musiały, kierując się zagadkami i strzałkami rozklejonymi w całej szkole, odnajdywać i rozwiązywać kolejne zadania. Czasem było trudno, czasem śmiesznie. Ostatnie wyzwanie okazało się zarówno trudne jak śmieszne- dzieci musiały niczym Kopciuszki oddzielić kaszę od żółtego groszku. Wszystkim udało się dotrzeć do celu i odnaleźć skarb - bransoletki, ołówki i łakocie. Na koniec odbył się piżamowy pokaz mody i mini dyskoteka. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że chcą powtórkę.   J. Byrka - Dziedzic   Galeria

No promil - No problem - Marsz po wsi Łazy
15 listopada 2019 roku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udział w marszu antyalkoholowym promującym kampanię społeczną NO PROMIL – NO PROBLEM. Wyposażeni w emblematy kampanii NO PROMIL – NO PROBLEM oraz baloniki skandowali hasła antyalkoholowe.
Koordynator akcji A.Studzińska.  Galeria

Podsumowanie akcji „Odblaskowa szkoła”
Dnia 31 października br. wszyscy uczniowie spotkali się, aby wspólnie zakończyć i podsumować tegoroczną akcję „Odblaskowa Szkoła”. Celem konkursu było wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe i wykazanie, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo uczniów zwłaszcza w drodze do i ze szkoły oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. W tym dniu obchodziliśmy również „Dzień Kamizelki Odblaskowej”, dlatego uczniowie wszystkich klas przyszli do szkoły i wyszli z niej w kamizelkach otrzymanych w ramach akcji. Dzień ten miał na celu pokazanie, że korzystanie z takiej ochrony jest bardzo proste i nie wymaga wiele wysiłku, a uczeń jest widoczny i może uniknąć wielu przykrych zdarzeń na drodze.
Podczas spotkania nastąpiło wręczenie nagród w plastycznym konkursie: „Bądź bezpieczny na drodze – noś odblaski”. Jury przyznało:
I miejsce: Nadia Filipek, kl. 3
II miejsce: Angelika Janik, kl.7
III miejsce: Amelia Kaczmarczyk, kl.7
Rozstrzygnięty został również konkurs wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Konkurs przeprowadzony został wśród uczniów klas VI-VIII. Uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę z przepisów ruchu drogowego, a punktacja z tej konkurencji wyłoniła zwycięzców.
I miejsce: Amelia Kaczmarczyk, kl.7
II miejsce: Kacper Kaczmarczyk, kl.7 i Jakub Puzia, kl. 8
III miejsce: Nikodem Stós, kl.8 i Bartłomiej Piotrowski, kl.8 i Korneliusz Gurgul, kl.7
Zwycięzców nagrodzono odblaskami, symbolicznymi nagrodami oraz pamiątkowymi dyplomami. Na temat innych akcji w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła” można poczytać naszej stronie internetowej oraz na stronach www.bochnianin.pl, www.mojabochnia.pl, www.bochniazbliska.pl.
Galeria   M. Staszczyk

Gazetka przedszkolna pt. "Misiaki i Zerówczaki" 
W przedszkolu i oddziale "O" pojawił się już pierwszy numer naszej gazetki, która będzie wydawana co dwa miesiące w ramach tegorocznej innowacji pedagogicznej. Gazetka przedszkolna pt. "Misiaki i Zerówczaki" skierowana jest do rodziców i dzieci. W pierwszym numerze znalazł się artykuł na temat adaptacji dziecka w przedszkolu i roli przedszkola w wychowaniu, aktualności z wydarzeń jakie miały miejsce w miesiącu wrzesień i październik w przedszkolu i oddziale "0", a także "Kącik Tęgiej Głowy" skierowany do dzieci. Życzymy wszystkim miłego czytania i oglądania do których nasza gazetka trafiła. M. Grabowska 
Pasowanie na przedszkolaka
Dnia 29.10.2019 w Grupie Misiów odbyło się „Pasowania na Przedszkolaka". To pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Dla najmłodszych było to ogromne przeżycie, ale trzymały się bardzo dzielnie. Dzieci zaprezentowały krótką inscenizację przygotowaną pod okiem wychowawcy. Z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały piosenki otrzymując od rodziców oraz Pani Dyrektor gromkie brawa. Następnie wszystkie przedszkolaki złożyły przysięgę, a Pani Dyrektor „czarodziejskim ołówkiem” dokonała „Aktu Pasowania” nowych dzieci wręczając im pamiątkowy dyplom oraz słodką niespodziankę. Uwieńczeniem całej uroczystości był wspaniały tort. Po całej uroczystości odbył się poczęstunek dla dzieci oraz wszystkich gości. 
 Galeria     M.Grabowska
Wizyta w Teatrze Ludowym oraz Ogrodzie Doświadczeń w Krakowie
Dnia 30 października br. o godz. 9.00 uczniowie klas VI - VIII wraz z nowymi kolegami z Brzeźnicy udali się do Teatru Ludowego w Krakowie, by wspólnie obejrzeć ,,Dziady cz. II” Adama Mickiewicza w reżyserii Tadeusza Łomnickiego. Uczniowie zasiedli na wypełnionej po brzegi sali i z zapartym tchem oglądali spektakl. Aktorzy, scenografia, muzyka jak i cały nastrój panujący podczas przedstawienia doskonale ukazywał przesłania moralne płynące z utworu. Wszystkich zachwyciła gra aktorska, dlatego na zakończenie aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Kolejnym etapem wycieczki była "żywa" lekcja fizyki w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema. Uczestnicy wycieczki, pod kierunkiem pani przewodnik mogli przeprowadzić kilkadziesiąt doświadczeń z różnych działów fizyki. Wszyscy mogli samodzielnie rozszczepiać promienie słoneczne w pryzmacie, poczuć, jak drży powietrze w pobliżu gongu, nadać i odebrać wiadomość z użyciem telegrafu akustycznego, szeptać i być dobrze słyszanym na odległość 20 m, znaleźć się we wnętrzu kalejdoskopu i wykonać wiele innych eksperymentów.   Galeria              M.Staszczyk

No promil- no problem
24 października uczniowie klas I - III wzięli udział w zajęciach profilaktycznych w ramach XII kampanii społecznej Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ,,Solny Gwarek”. Na początku, w wyniku losowania stolików, zostały utworzone 5 osobowe grupy. Następnie przydzielono jednakową liczbę zapałczanych pudełek, nakrętkę i spinacze biurowe oraz omówiono zasady i cel pracy grup. Należało zbudować w ciągu 20 minut wieżę, na wierzchołku której miał stanąć policjant z radarem (nakrętka). Po sprawdzeniu czy uczniowie zrozumieli wszystkie zasady zaczęło się odmierzanie czasu, a na stolikach zaczęły się pojawiać się efekty pracy uczniów. Pierwsze próby były nie zawsze udane. Wieże przewracały się i trzeba było zacząć pracę od początku. Gdy zostało przypomniane, że na pracę zostało 10 minut, w grupach nastąpiła mobilizacja i wieże rosły ,,jak na drożdżach”. Po upływie regulaminowego czasu wieże zostały zmierzone. Najwyższa miała 49 cm. Wykonali ją: Amelka, Emilka, Karolinka, Krzysztof i Dominik. Wszyscy uczniowie, patrząc na efekty pracy własnej i kolegów, nagrodzili się wzajemnie oklaskami. Omawiając zajęcia zwrócili uwagę, że najtrudniej było na początku. Każdy miał swoją koncepcję pracy i potrzeba było czasu, żeby się ze sobą porozumieć. Nie łatwo było też podporządkować się koledze, który chciał kierować grupą. Ale i to musiało ulec weryfikacji. W sumie praca dała im dobrą zabawę i zadowolenie oraz świadomość, że w przyszłości należy na początku ustalić sposoby wykonania grupowego zadania i tak podzielić się pracą, by każdy mógł w niej zaznaczyć swój udział.  Galeria                                      M. Płaneta

Konkurs jesienny "Najpiękniejsza Dynia"
Dnia 29.10.2019 został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszą dynię w wykonaniu dzieci i rodziców z grupy „Misie”. Konkurs trwał od 21.10-25.10. 2019r. Prace konkursowe były bardzo pomysłowe oraz kreatywne. Komisja miała „trudny orzech do zgryzienia”, aby wybrać te najpiękniejsze. Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Jakub Pstrąg l.4
II miejsce: Kamila Kuś l.4
III miejsce Zosia Pawełek l.3
Wyłoniono również dwa wyróżnienia, które trafiły do: Elizy Adamskiej l.3 oraz Oli Dziedzic l.4.
Do zwycięzców trafiły pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, jak i również do pozostałych uczestników konkursu.
 Galeria                  Serdecznie wszystkim gratulujemy!!!:)                 M.Grabowska

Akcja z alkomatem
21 października 2019 roku uczniowie kl. VI wzięli udział w akcji POLICYJNEJ z alkomatem w ramach kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM . W odpowiednich strojach – podkoszulkach firmujących tę kampanię , kamizelkach odblaskowych z balonikami na krzyżówce wraz z panią policjant sprawdzali trzeźwość kierowców. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi . Podpisywali deklaracje odpowiedzialnego pasażera i otrzymywali cukierki. Galeria
Koordynator kampanii – Alicja Studzińska

Eliminacje do konkursu recytatorskiego
22 listopada w klasach I-III odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień świętej Kingi”. Konkurs organizowany przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu i ma na celu rozmiłowanie młodego człowieka w bogactwie polskiej poezji religijnej oraz zainteresowanie go – dziś już prawie zapomnianą – sztuką pięknej recytacji. Niewątpliwie, niezwykłą atrakcją konkursu jest miejsce jego finału, które znajduje się 240 metrów pod ziemią w „naszej” kopalni soli w Bochni. Spośród uczniów klas I-III do etapu gminnego, zakwalifikowali się: Bartłomiej Francuz z klasy III, Wojciech Opoka z klasy II i Dominik Biel z klasy I. Trzymamy kciuki o awans do etapu powiatowego.
 J. Byrka - Dziedzic   Galeria

Wizyta Pana Listonosza
W dniu 18 października grupę młodszą i starszą odwiedził pan listonosz. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jak wygląda praca naszego gościa. Mogły zobaczyć zawartość torby listonosza oraz sami ją na chwilę ponosić. Pan listonosz opowiedział jak wygląda droga listu od nadawcy do adresata oraz przypomniał jak ważna jest znajomość własnego adresu. Dzieci mogły również poprzybijać pieczątki oraz złożyć podpis na tablecie. Serdecznie dziękujemy za odwiedzimy w naszym przedszkolu. B.Maciejowska
Spotkanie z asystentką stomatologa
Dnia 21 października odbyło się w naszym Przedszkolu spotkanie z panią Anią Palą – asystentką stomatologa. Pani Ania opowiedziała dzieciom jak należy dbać o higienę jamy ustnej i jaka jest najlepsza technika mycia zębów. Dzieci dowiedziały się co to jest próchnica i dlaczego psują się zęby oraz jak prawidłowo należy je czyścić. W ramach działań praktycznych przedszkolaki miały możliwość samodzielnie wyszczotkować dużą plastikową szczękę. Kilka dni później wspomniana Pani Ania zawitała do zerówki, gdzie powitały ją uśmiechnięte buzie dzieciaków, które obiecały, iż dołożą wszelkich starań, aby tak dbać o swoje ząbki, by "Zębowa Wróżka" miała jak najmniej pracy. Serdecznie dziękujemy za cenne wskazówki, które na pewno wykorzystamy w praktyce. Galeria          M. Płatek
„Droga do świętości’’
14 października to dla naszej szkoły szczególna data, ponieważ w tym dniu świętujemy „Dzień Patrona Szkoły”. Już od kilku lat gromadzimy się, aby oddać hołd wdzięczności za to, że Ojciec Św. był i nadal jest wśród nas wielką osobowością i wzorem do naśladowania. W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie , nauczyciele oraz rodzice. W części artystycznej „ Droga do świętości” pod opieką B. Piekarz i A. Studzińskiej wystąpili uczniowie kl. V i VII, którzy przypomnieli najważniejsze chwile z życia naszego Patrona. Nad oprawą muzyczną czuwał p. P. Lekki. Dekoracje sali przygotowała p . A. Filipek.         Galeria              B.Piekarz
Tego dnia obchodziliśmy również Dzień Edukacji Narodowej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, uroczyście złożyli życzenia dyrekcji i nauczycielom. W podziękowaniu za trud wkładany w kształcenie i wychowywanie braci uczniowskiej, podarowali własnoręcznie wykonane kartki.

Wizyta Pani Policjant w przedszkolu
W dniu 17.10.2019 grupa Misie i starszaki gościły panią Policjant. Celem wizyty było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Policjantka przybliżyła dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomniała numery alarmowe oraz zasady zachowania się podczas spotkania z nieznajomym. Przypominała również o konieczności noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy policjanta. Wspólne zdjęcia były zwieńczeniem tej niecodziennej wizyty. Galeria                  B. Maciejowska

Happening „Odblaskowa szkoła” część 2
Kolejną imprezą zorganizowaną w ramach akcji „Odblaskowa szkoła” było przejście uczniów kolejnymi ulicami wsi i przywieszanie do ogrodzenia jaskrawych balonów z hasłem „Świeć przykładem na drodze - Noś odblaski” wraz z odblaskami. Uczniowie chętnie rozdawali balony również napotkanym dzieciom i ich rodzicom, tłumacząc przy tym w jakim celu zorganizowali happening. Głównymi celami akcji było promowanie bezpiecznych zachowań uczniów na drodze poprzez używanie kamizelek i innych elementów odblaskowych, a także zwrócenie uwagi mieszkańców Łazów na konieczność korzystania z nich. Galeria     M. Staszczyk

Ślubowanie klasy pierwszej
Dzień Święta Edukacji Narodowej pierwszoklasiści zapamiętają na długo. Wspólnie z kolegami z klas II i III bardzo starannie się do niego przygotowywali. Chcieli jak najlepiej wystąpić przed rodzicami, nauczycielami i kolegami ze starszych klas. Musieli zapamiętać swoje role i zapomnieć o tremie. Udało im się to znakomicie. Spokojnie zaprezentowali się, wyraźnie mówiąc wierszyki, mądrze odpowiadając na pytania zadane przez starszych kolegów i bezbłędnie śpiewając piosenki. Po złożeniu ślubowania na sztandar szkoły zostali przez p. Dyrektor pasowani na uczniów. Potem złożyli uroczysty podpis na akcie ślubowania i mogli zacząć prawdziwie świętować smakując wyborny i pięknie przystrojony tort, prezent od rodziców.    Galeria     M. Płaneta
Spotkanie z policjantem
W czwartek 10 października br. w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła” uczniowie naszej szkoły mieli okazję gościć w szkole przedstawiciela z Powiatowej Komendy Policji w Bochni. Podczas spotkania Policjant przypomniał uczniom naszej szkoły o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących podczas przemieszczania się po drogach oraz o obowiązku noszenia przez dzieci odblasków. Policjant zaprezentował również elementy swojego stroju służbowego oraz sprzęt niezbędny w codziennej pracy. Uczniowie mieli okazję zadać Policjantowi wiele pytań dotyczących bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym oraz zadań, które na co dzień wykonuje. GALERIA    K.Okulicka                                           

Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia.
Przedszkolaki z grupy starszej i młodszej wysłuchali głośnego czytania ich ulubionych książek o przygodach sympatycznych bohaterów. Nie zabrakło wśród nich Uszatka, Kubusia Puchatka, trzech niedźwiedzi czy Maurycego. A podczas zajęć czytelniczych z uczestnikami świetlicy odczytaliśmy fragmenty książki Cz. Janczarskiego i z uśmiechem świętowaliśmy misiowe urodziny. Był tort, kwiaty i głośno odśpiewane „Sto lat”. Galeria       B. Skotnicka

"Dzień Uśmiechu"
Mały, czy duży niech zawsze pamięta, aby jego buzia była zawsze uśmiechnięta". Z takim hasłem w grupie Misiów 9 października obchodziliśmy "Dzień Uśmiechu". W tym dniu przedszkolaki przyszły starały się przez cały dzień utrzymać wspaniały humor i uśmiech na twarzy. Wspólnie bawiliśmy się i zarażaliśmy uśmiechem każdego. Dzieci wykonały piękne uśmiechnięte buzie, a na pamiątkę tego dnia otrzymały uśmiechnięty balonik. " Uśmiech to zdrowie!" więc uśmiechajmy się jak najczęściej.   GALERIA    M. Grabowska
                 

 Happening „ Noś Odblaski”
W ramach działań konkursu pt. „Odblaskowa Szkoła”, uczniowie kl. VIII Szkoły Podstawowej w Łazach 02 października 2019 r. przemaszerowali w kamizelkach odblaskowych ulicami Łazów w ramach happeningu pod hasłem „Noś odblaski” niosąc transparenty nawołujące do noszenia odblasków. Kolorowemu marszowi towarzyszyły głośno wykrzykiwane hasła związane z bezpieczeństwem na drodze. Poprzez happening chciano zwrócić  uwagę na konieczność noszenia kamizelek i elementów odblaskowych. Każdy napotkany przechodzień i nie tylko, otrzymał opaskę odblaskową, lub inny odblask. Odblaskowa lekcja bezpieczeństwa na drodze na długo powinna pozostać w pamięci dzieci. Miejmy nadzieję, że kampania odniesie pozytywny efekt. GALERIA    K.Okulicka

Ognisko I - III
W dniu 1 października 2019 r. klasy I- III wraz z uczącymi nauczycielami udały się do Instytutu Geografii UJ w Łazach na szkolne ognisko. Dzięki gościnności i życzliwości pana kierownika i pracowników Instytutu dzieci miały okazję delektować się nie tylko pieczonymi kiełbaskami i innymi pysznościami, ale również wspaniałą pogodą. Nauczyliśmy się rozróżniać gatunki drzew po ich owocach i liściach. Pozbieraliśmy kasztany i żołędzie, z których mamy zamiar zrobić wspaniałe ludziki i zwierzaczki . Poza tym mieliśmy jedyną okazję zrobić to, „co tygryski lubią najbardziej”, czyli… pobrykać oczywiście.  GALERIA     A. Filipek

Teatrzyk kukiełkowy "Szewczyk Dratewka"
3 października przedszkolaki i uczniowie klas młodszych mieli możliwość obejrzenia przedstawienia pt. ,,Jak Marysia mała słonko złapać chciała”.Aktorki z Teatru Skrzat z Krakowa szybko zdobyły uznanie w oczach młodych widzów, którzy żywo reagowali na perypetie głównej bohaterki. GALERIA   M. Płaneta
Konkurs „Odblaskowy pokaz mody”
Nasz Zespół przystąpił do X edycji Małopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych pn. „Odblaskowa Szkoła”. W ramach tego przedsięwzięcia 26 września odbył się pokaz odblaskowej mody, który przygotowały Panie Małgorzata Staszczyk i Katarzyna Okulicka. Pokaz miał formę konkursową polegającą na przygotowaniu stroju z elementami mody odblaskowej i zaprezentowaniu go przy muzyce. Konkurs rozpoczął się od prezentacji klasy „Zero”, a następnie chętni uczniowie z klas I – V pokazali swoje propozycje mody odblaskowej. Wszyscy uczestnicy prezentowali się bardzo pięknie, a pomysłowe odblaskowe stroje bardzo się podobały. Jury w składzie: Pani Dyrektor – Edyta Kosek, Pani Stanisława Biel i Pan Andrzej Rola, miało „trudny orzech do zgryzienia” jednak po burzliwych obradach przyznało następujące miejsca:
I miejsce: Maksymilian Biel, kl. 3
II miejsce: Amelia Synowiec, kl.3
III miejsce: Oskar Puzia, kl.2
Wyróżnienia: Iwona Puzia, kl.1 i Julka Kamyczek, kl.5 oraz Maja Rzepa i Madzia Nalepa z kl. II.
23 września zaczęła się Jesień, dni są coraz krótsze i szybciej zapada zmrok dlatego zachęcamy wszystkich do noszenia odblasków dzięki, którym będziemy bardziej widoczni przez kierowców! GALERIA    M.Staszczyk 

Europejski Dzień Języków
26 września w całej Europie jest Europejskim Dniem Języków. W piątek 27.09.2019 w naszej szkole odbył się Europejski Dzień Języków zorganizowany przez nauczycielkę języka niemieckiego panią Magdalenę Waśniowską. Udział w tym dniu wzięli uczniowie klas 5,6,7,8, której przedstawiciele tworzyli grupy cztero osobowe. Uczniowie rywalizowali między sobą rozwiązując różne zadania. Rozgrywki toczyły się w różnych językach. Młodzież rozpoznawała różne języki Europy. Było dużo śmiechu i zabawy. Wszyscy świetnie się bawili. Postaramy się, aby w każdym roku odbywały się takie dni w naszej szkole. GALERIA   M. Waśniowska

Akcja "Sprzątanie Świata"
Jak co roku w 3 weekend września w naszej szkole odbyła się Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2019 pod hasłem „ Nie śmiecimy – sprzątamy zmieniamy”. 20 września 2019 roku (piątek) najpierw odbyła się prezentacja multimedialna propagująca tę akcję , a później wyruszyliśmy na wyznaczone odcinki sprzątając śmieci. Najmłodsi sprzątali najbliżej szkoły , a starsi dalej. Worki oraz rękawiczki jednorazowe dostarczył nam Urząd Gminy w Rzezawie za co bardzo dziękujemy. Odebrał również śmieci. Galeria
Alicja Studzińska koordynator akcji.

„Szkoła pamięta”
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łazach włączyła się w akcję MEN „Szkoła pamięta”. W ramach tego projektu podjęto szereg działań. Jednym z nich było posprzątanie przez uczniów klas młodszych pod opieką nauczycieli cmentarza w Brzeżnicy. Uczniowie zapalili znicze na opuszczonych, zapomnianych grobach. Została również przygotowana wystawa poświęcona wybitnej postaci – - Św. Janowi Pawłowi II. Galeria  B. Piekarz

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
Dnia 20 września 2019 w grupie Misiów świętowano Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W tym roku w naszym przedszkolu był to bajkowy dzień. Wszystkie dzieci, aby uczcić ten wyjątkowy dzień i aby super się bawić zamieniły się w swoje ulubione postacie z bajek. Chłopcy przebrali się m.in. za Boba Budowniczego, Kapitana Jacka, Strażaka Sama czy króla Artura, wśród dziewczynek królowała myszka Minnie, ale pojawiła się również księżniczka Zosia czy wróżka. Odbyły się różne gry, zabawy oraz tańce. Na koniec tej wspaniałej zabawy, każdy przedszkolak otrzymał pamiątkę "Super Przedszkolaka" ze słodką niespodzianką. Był to jeden z tych wyjątkowych dni w przedszkolu. Galeria    M.Grabowska                                             

Ognisko klasy siódmej
 i ósmej 
Dnia 26 września 2019 r. w czwartkowe popołudnie                w ramach spotkania integracyjnego uczniowie klasy siódmej i ósmej wraz z wychowawczyniami zorganizowali ognisko klasowe na terenie Stacji Badawczej w Łazach. Impreza tradycyjnie rozpoczęła się od rozpalenia ogniska i pieczenia kiełbasek. Ponieważ piękna pogoda sprzyjała również zabawom na świeżym powietrzu dlatego postanowiliśmy rozegrać mecz między klasowy. Zarówno chłopcy i dziewczynki wraz z wychowawczyniami  wykazali się świetną sprawnością podczas gry w piłkę nożną. Wszyscy świetnie się bawili i z uśmiechem na ustach wrócili do domów. Dziękujemy serdeczne Pani Czesławie Ważydrąg za pomoc przy organizacji ogniska. GALERIA   M.Staszczyk

Wybory do Samorządu Uczniowskiego     Galeria
W naszej szkole 12 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:
przewodnicząca – Wiktoria Kuta kl. VIII
zastępca przewodniczącego – Oliwia Scisło kl.VIII
                     skarbnik – Izabela Jagielska – kl. VI
                     opiekun – Katarzyna Okulicka

Ognisko przedszkola i klasy „0”
Dnia 16 września 2019 roku odbyło się ognisko integracyjne przedszkola oraz klasy „0” z udziałem rodziców. W tym roku ognisko zorganizowane zostało na ogrodzie u jednego z naszych wspaniałych przedszkolaków. Na wstępie dziękujemy za zaproszenie i życzliwość Pani M. Gurgul oraz calą organizację pozostałym rodzicom. Sprzyjająca pogoda pozwoliła nam integrować się przez wiele godzin. Piekliśmy pyszne kiełbaski, ziemniaki oraz smakowaliśmy słodkich wypieków rodziców. Następnie wszystkie dzieci oddały się świetnej zabawie oraz wraz z rodzicami wzięli udział w przygotowanych konkursach i zawodach. To był wspaniały dzień dla przedszkolaków oraz ich rodziców. GALERIA        M. Grabowska

Narodowe Czytanie
Para Prezydencka zaproponowała podczas już ósmej edycji Narodowego Czytania Nowele polskie. Z ponad stu propozycji tytułów wybrano osiem. 6.09.2019 r. bibliotekarka - B. Skotnicka zabrała uczniów w świat noweli B. Prusa. Głośno został odczytany utwór „Katarynka”. Czytanie poprzedziły informacje o epoce i muzyce katarynek. Spotkanie z nowelami odbyło się podczas trzech godzin lekcyjnych w trzech grupach: dla klas VII - VIII, IV, V i VI. Już dziś zapraszamy na kolejne Narodowe Czytanie - „Balladyny” J. Słowackiego. GALERIA     B.Skotnicka                                                                                             

                                                                    
Wycieczka do Krakowa
10 września 2019r. uczniowie klasy 2 i 3 wybrali się do Krakowa na wystawę robotów. Dzieci miały okazję zobaczyć 70 robotów z całego świata. Widziały teatr cyborgów i mogły zatańczyć z „aktorami”. Uczyli się sterować dronami i driftować superszybkimi autami. Uczniowie zobaczyli i zaprzyjaźnili się z maszynami znanymi z bajek i filmów, np. R-2 D-2 z „Gwiezdnych wojen” oraz WALL-Em z filmu pod tym samym tytułem. Najciekawsza okazała się sala wirtualnej rzeczywistości, w której dzieci spędziły najwięcej czasu. W skali zadowolenia od 1 do 10 punktów wycieczka otrzymała maksimum.  GALERIA  J. Byrka - Dziedzic

Witaj szkoło!
Dnia 2 września odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu, po czym p.Dyrektor przywitała wszystkich uczniów, rodziców, grono pedagogiczne. W części artystycznej wystąpili uczniowie klasy V pod opieką wychowawcy B. Piekarz. Autorem oprawy muzycznej był pan P.Lekki, a solistką uczennica klasy VII – J.Pączek. Podczas uroczystości zostały wspomniane tragiczne wydarzenia z roku 1939. Po zakończeniu akademii uczniowie z radością spotkali się w salach lekcyjnych z wychowawcami i kolegami. Podczas tych krótkich spotkań zapoznali się m. in. z planem zajęć i podzielili wrażeniami z minionych wakacji.  GALERIA
Wszystkim uczniom życzymy, aby ten nowy rok szkolny był udany i pełen niezapomnianych chwil!     B. Piekarz

Rocznica wybuchu II wojny światowej.
17 września odbył się apel z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Celem było przypomnienie młodemu pokoleniu o tragicznych wydarzeniach z naszych dziejów – ataku Niemiec i ZSRR na Polskę, kształtowanie patriotyzmu i pamięci narodowej.        B. Piekarz
Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażnie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego  ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

                            
Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa)
W naszej szkole od września 2017 roku jest realizowany projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów obydwu szkół a w szczególności klas drugich, trzecich oraz siódmych tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy. Utworzony zostanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów, w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Więcej informacji w zakładce SPInKA.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego